Actie Oogvereniging voor gemeenteraadsverkiezingen

Actie Oogvereniging voor gemeenteraadsverkiezingen

Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Oogvereniging is een actie gestart om te benadrukken dat de gemeentes bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma oog moeten hebben voor mensen met een visuele beperking.

De Oogvereniging heeft een pamflet verspreid: Oog voor mensen met een visuele beperking (pdf, 47 kB).

De belangrijkste punten uit dit pamflet:

  1. Niets over ons, zonder ons
  2. Maak openbaar vervoer toegankelijk voor mensen met een oogaandoening
  3. Maak gemeentewebsites en apps toegankelijk
  4. Zet expertise in voor een inclusieve arbeidsmarkt
  5. Ieder migrant moet kunnen integreren
  6. Sociaal domein kan nog socialer

Alle politieke partijen

Het pamflet is verstuurd naar alle politieke partijen in Nederland. Vrijwilligers van de Oogvereniging hebben de afgelopen periode hard gewerkt om alle mailadressen te verzamelen. Het pamflet is verstuurd vanuit het mailadres verkiezingen@oogvereniging.nl. Politieke partijen kunnen dit mailadres gebruiken om reacties door te geven en eventueel vragen te stellen.

Volwaardig meedoen

In het pamflet wordt aangegeven dat mensen met een visuele beperking volwaardig moeten kunnen meedoen in de samenleving. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Om dit te realiseren is het van belang dat politieke partijen ervaringsdeskundigen betrekken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Deze tip staat in het pamflet.

Nadat het pamflet is verzonden en de politieke partijen de gelegenheid hebben gehad om in hun verkiezingsprogramma te beschrijven wat zij gaan doen voor mensen met een visuele beperking, zal er in het najaar een vervolg aan deze actie worden gegeven en daarvoor wordt de hulp van de ledengroepen ingeroepen.

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Onlangs verscheen een wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarmee de toegankelijkheid van winkels en andere publiek toegankelijke gebouwen wordt verbeterd. We hebben er even op moeten wachten en het Platform heeft al vaak aandacht hiervoor gevraagd maar de kogel is nu door de kerk. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle hoofdtoegangen van (nieuwe) winkels en cafés maximaal 20 mm hoog zijn.

Ook de route vanaf de openbare weg daarnaartoe moet toegankelijk zijn. Voor nieuwbouwwoningen gaan dezelfde eisen gelden. Ook wordt aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap aanvullende eisen gesteld zoals extra trapleuningen. Deze eisen gaan in per 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Op 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en begint een nieuwe bestuursperiode. Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk heeft in een open brief aan alle deelnemende (lokale) politieke partijen hen opgeroepen om zowel bij de kandidaatstelling als bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s uitdrukkelijk rekening te houden met alle inwoners en bezoekers van onze stad met een beperking. Breda wil een inclusieve stad zijn, voor iedereen, waarin toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. Helaas is het nu nog vaak andersom.

Mensen met een beperking zijn de beste ambassadeur voor een toegankelijke stad. Daarom roepen wij zowel de politieke partijen als de mensen met een beperking op zich actief met dit thema te verbinden, of het nu gaat om mobiliteit, natuur, evenementen en cultuur of de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Daarom zoeken we PATSERS, politieke ambtsdragers Toegankelijke Stad.

Later dit jaar zal het Platform haar wensen en prioriteiten voor een toegankelijke stad in de periode 2022-2026 aan alle partijen aanbieden. En uiteraard willen we er ook voor gaan zorgen dat in het nieuw op te stellen bestuursakkoord de inclusieve stad het uitgangspunt is en de goede aanzetten in deze bestuursperiode worden voortgezet en uitgebouwd.

Nadere informatie bij de info@bredavooriedereen.nl of tel. 06 51381780.

Wilbert Willems
voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Geslaagd Webinar over een gastvrij en toegankelijk Breda in 2030

Geslaagd Webinar over een gastvrij en toegankelijk Breda in 2030

Twee maal per jaar organiseert het Platform een thematafel over een actueel onderwerp. De laatste twee vonden virtueel plaats (over digitalisering en over mensen met niet zichtbare beperkingen) en op 15 april vond er weer een plaats over de toekomst van Breda.
Het werd zeer goed bezocht en de discussie leverde weer interessante nieuwe gezichtspunten op.

In de komende Nieuwsbrief die medio juni verschijnt zal een verslag worden opgenomen waarin ook de besproken adviezen en conclusies aan de orde komen.

In bijgaande link vindt u de presentatie die werd gehouden door Hans Thoolen, ’emeritus’ planoloog van Breda over de nieuwe Omgevingsvisie “Breda in Perspectief“, op weg naar een gastvrije en toegankelijke stad in 2030. Ook zijn column wordt aan dit thema gewijd en is te lezen op deze site. De volledige teksten over de omgevingsvisie en informatie over het proces daarbij kunt u vinden op www.breda.nl/omgevingsvisie.

pdf bestand

De leesbare en toegankelijke stad

De leesbare en toegankelijke stad

Herstedelijking bekeken vanuit hen die de weg zoeken in de stad!

Herstedelijking bezien vanuit leesbaarheid en toegankelijkheid!

Inmiddels al ruim een jaar moeten we leren leven we met de beperkingen die het gevolg zijn van de COVID-pandemie. We kunnen niet meer naar het café, naar het restaurant, niet meer naar de sportschool, niet naar theater, bioscoop of festivals. Naar school gaan is niet vanzelfsprekend, net zomin als bezoek aan familie en vrienden. Reizen zit er nauwelijks meer in, en de Coronaregels inclusief de avondklok trekken ook een wissel op het gebruik van de private maar ook zeker de publieke ruimte in de stad. 

Ook ik had me de vrijheid die ogenschijnlijk gekoppeld is aan pensionering anders voorgesteld. Het is niet anders, veel stadsbewoners leren in deze tijd wel al wandelend en fietsend hun buurt, wijk, stad en buitengebied beter kennen en hopelijk voor ons ook waarderen!

Het leven met beperkingen is voor velen van ons helemaal nieuw. De een kan er beter mee omgaan dan de ander. Recent besefte ik me bij een van de vele wandelingen dat beperkingen voor veel mensen onderdeel zijn van hun dagelijks leven. Toen ik thuisgekomen keek naar de getallen schrok ik. Hieruit blijkt dat in Nederland 12 % van de bevolking van 12 jaar en ouder een matige of ernstige fysieke beperking heeft met betrekking tot horen, zien en mobiliteit.  Voor Breda hebben we het dan over zo’n 22.000 mensen (dit is 3 maal de bevolking van Rijsbergen!). Rond de 40 % van de 75-plussers ervaart een of meerdere beperkingen. Er zijn ruim 250.000 rolstoelgebruikers in Nederland, waarvan 150.000 permanent. Er zijn naar schatting nu 270.000 mensen met dementie in ons land. Dit zijn forse aantallen!

We staan hier te weinig bij stil. Als ik terugkijk op 42 jaar sleutelen aan de stad moet ik toch erkennen dat er bij het benoemen van beoogde kwaliteiten toch te weinig aandacht is uitgegaan naar een substantieel deel van onze bevolking. We gaan bij het werken aan een vitale en gezonde stad veelal uit van een stad voor gezonde en vitale mensen. We vergeten hierbij te veel dat we tijdens onze opleiding tot stadmaker in Delft of elders ook een dag in een rolstoel moesten doorbrengen. We denken bij het aanpassen van de stad wel enigszins maar niet vanzelfsprekend aan de tochten met Chris van Faassen, de oprichtster van het Bredaas Centrum Gehandicapten. Chris, veel te vroeg overleden in 2012, nam ontwerpers en beleidsmakers mee door Breda, in een rolstoel, of met de blinddoek voor. Voor velen was dit een ontluisterende ervaring. Ongeveer het gevoel met een kinderwagen door de stad te lopen, maar dan 20 maal heviger. Deze tochten hebben bijgedragen tot meer bewustzijn rond dit onderwerp, en tot betere ontwerpen, zoals recent voor 3de fase Nieuwe Mark en Seeligpark, en realisaties, zoals de herinrichting van de binnenstad.

Maar hoewel we als Breda een prijs hebben ontvangen voor meest toegankelijke stad, laat de toegankelijkheid en leesbaarheid van de stad nog veel te wensen over, en kan op het vlak van “gastvrij en grenzeloos” meer bereikt worden. Breda Gelijk maakt zich hiervoor voortdurend sterk. Zij geven aan dat de samenwerking met de gemeente beter gaat, dat er minder in silo’s gewerkt wordt met duidelijk aanspreekbaren, en er wordt gewerkt aan de aanstelling van BATSEN. Ik had hier eerst een andere annotatie bij, maar dit zijn Buitengewone Ambtenaren Toegankelijke Samenleving.

Toch zit de aandacht voor toegankelijkheid en afleesbaarheid van de stad nog niet echt in het bloed van de stadmakers, en er zijn wel heel veel prioriteiten en uitdagingen op dit moment. Ik zou er daarom voor willen pleiten om de ontwerpers die aan onze stad werken, publiek en privaat, te koppelen aan User Experience Designers. Deze worden in onze eigen stad opgeleid, bij Communicatie en Multi Media Design (CMD) aan Avans.

Ik heb het denken van deze UX-designers leren kennen via mijn eigen kroost. Mijn zoon werkt bij CM aan een klantvriendelijker digitale dienstverlening, en mijn dochter promoveert nu in Eindhoven op het onderwerp dementie en technologie, met als inzet om de wereld voor mensen met dementie zo lang mogelijk toegankelijk en begrijpelijk te laten zijn. Het plaatje wat jullie zien is een van de resultaten. Het betreft een eenvoudig apparaat, dat het mogelijk maakt om onderling contact te hebben in diverse fasen van dementie. Je stuurt digitaal een kaartje, dit wordt geprint en ziet eruit als een klassieke ansichtkaart. Als je deze boven in een gleuf van de monitor stopt, kunnen op het scherm beelden, geluiden en boodschappen getoond worden, en is het ook mogelijk om via eenvoudige knoppen te reageren. Mensen die er mee werken zijn ontroerd dat ze weer mee kunnen doen. Als je er iets meer van wilt weten kijk dan maar eens op www.livingmoments.nl.

We zijn gewend om de ruimte te ordenen op basis van ervaringsgegevens en Nen-normen. Elke ontwerper heeft Neufert Bauentwurfslehre in de kast staan, dat je raadpleegt voor o.a. de maatvoering van functies. Deze reproductie heeft ook nadelen. Hierdoor is elk voetbalveld hetzelfde, terwijl het spelletje zo veel leuker zou worden als de doelen in het midden ruggelings tegen elkaar zouden staan. Een gemiste scoringskans van de ene partij biedt meteen kansen voor de andere partij. Gemiste kans….

Op een oorspronkelijke manier naar de stad kijken vanuit de gebruiker doen we wellicht te weinig, zeker vanuit de mensen die zich wat minder makkelijk door de stad bewegen. Het past Breda om er voor deze groep te zijn. “Er zijn” betekent veel voor mensen die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Dit komt op een geweldige manier tot uiting in de recent uitgebrachte film “La vita davanti a sé”, met mijn favoriete actrice Sophia Loren in de hoofdrol. Zij speelt – inmiddels 86 jaar – hierin de rol van Madame Rosa, een overlevende van de Holocaust die een opvang runt voor kinderen die nergens anders terecht kunnen, waaronder de Senegalese jongen Momo. Echt een prachtige film, als je die nog niet gezien hebt moet je echt gaan kijken, kan ook via Netflix meen ik. De prachtige titelsong “IO SI” gezongen door Laura Pausini laat ik even horen.

Als je niet meer weet waar je heen moet 
Ik ben hier, ik ben hier 
Ren weg of hef de barrières op 
Ik ben hier, ik ben hier 

Wanneer je onzichtbaar moet zijn 
Het is erger dan niet leven 
Niemand ziet je 
Ik wel 

Ik weet het niet, ik 
Welk lot is van jou 
Maar als je wilt, als je mij wilt 
Ik ben hier 
Niemand ziet je 
Maar ik wel 

Breda is sterk en veerkrachtig, en is ook een stad die er staat als mensen ondersteuning nodig hebben.

De mensen die hun weg zoeken hebben deze ondersteuning echt nodig, en wij kunnen bijdragen op alle schaalniveaus van planning. Ik ben ook erg blij met de initiatieven vanuit wijkbeheer om na te denken over de nieuwe verhoudingen tussen stedelijke ontwikkeling en stedelijk beheer, vanuit de gebruikers van de stad.

Dit kan alleen maar winst opleveren. De Gulden Snede mag hierbij de leidraad zijn, de menselijke maat centraal. Maar ik zou toch ook willen pleiten, niet zozeer voor weer nieuwe normen, daarvan hebben we er al genoeg, maar voor een Breda’s Certificaat van Toegankelijkheid en Leesbaarheid.

Ik wens jullie een fijne werkweek toe, met zo min mogelijk beperkingen!!

 

Hans Thoolen
12 april 2021

 

Digitaliseren voor een (nog) inclusief toegankelijk(er) Breda!

Digitaliseren voor een (nog) inclusief toegankelijk(er) Breda!

Breda is een gezellige, creatieve en gastvrije stad waar iedereen, met of zonder beperking van harte welkom is. Een mooi statement, maar hoe breng je zoiets in de praktijk? Wij zijn ePublic Solutions en samen met Localyse en Jstack (onderdeel van de Cronos Groep) mogen wij een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de binnenstad van Breda, ook voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking. Wij zijn verheugd hieraan invulling te mogen geven omdat inclusie, digitalisering én Breda ons na aan het hart liggen. Ik ben namens de drie partijen aangesteld als projectleider en vertel in dit artikel iets meer over hoe wij dit samen met bewoners, ondernemers en publieke instellingen van Breda willen doen.

Inclusief toegankelijk digitaliseren?

Inclusieve toegankelijk betreft het mogelijk maken voor eenieder om zorgeloos te genieten van alles wat Breda te bieden heeft. Hoe kan digitalisering hieraan bijdragen? Digitalisering is eigenlijk niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken; bijna iedereen is in het bezit van een computer, tablet of smartphone. We gebruiken deze middelen ook steeds vaker als we een bezoek afleggen aan winkels, horeca, musea etc.. Mensen met een beperking komen dan vaak tot schrikbarende conclusies. Is mijn bestemming rolstoeltoegankelijk, kan ik met een visuele beperking makkelijk en veilig met het openbaar vervoer reizen, kan ik onderweg snel naar een toilet als dat nodig is? Als dat niet teruggezien wordt, is de kans groot dat een bezoek wordt uit- of afgesteld. Een gebrek aan digitale inclusieve toegankelijkheid houdt direct verband met het daadwerkelijk bezoeken van Breda. Het loont dus om het nodige te verbeteren op het gebied van digitale inclusieve toegankelijkheid.

Wat gaan we doen?

Dit jaar starten we met een pilot, waarna de resultaten uitgebreid worden geëvalueerd. In deze pilotfase werken we aan twee concrete zaken. Ten eerste gaan we ondernemers in de binnenstad vanaf maart helpen hun digitale vindbaarheid te verbeteren. Wij doen dit o.a. door het organiseren van online webinars waarin we voorbeelden, tips en hulpmiddelen geven hoe zij hun bedrijf op een inclusief toegankelijke manier vindbaar kunnen maken. Eenvoudig, gratis en met behulp van laagdrempelige tools zoals Google-mijn-Bedrijf. Ten tweede helpen we bij het verbeteren van de digitale inclusieve toegankelijkheid van de Singelloop dit jaar, voor zowel deelnemers als toeschouwers. Wij doen dit door het toevoegen van extra functionaliteiten in de al bestaande kanalen zoals ‘Bredasesingelloop.nl’ en ‘Bredamarketing.nl’. 

Wat levert het op?

Wij geloven dat we met onze dienstverlening een win-win-win kunnen realiseren. Ondernemers worden ondersteund om digitale middelen dusdanig in te zetten, dat zij beter vindbaar zijn en daardoor ook kansrijker voor meer klandizie. Tegelijk worden de ondernemingen digitaal inclusief toegankelijk, waardoor mensen met of zonder beperking kunnen zien dat en op welke wijze zij welkom zijn. En natuurlijk dragen wij hiermee ook bij aan een inclusief toegankelijke binnenstad van Breda. Tijdens de Singelloop is straks eenvoudig en snel te vinden waar de dichtstbijzijnde (openbare) toiletten, EHBO posten of zitbanken zijn en worden deelnemers en toeschouwers ook geholpen bij het zoeken naar geschikte routes naar/van het evenement en aanmoedigingsplekken langs het parcours. 

Inclusie begint met inclusie…

Wij zijn van mening dat echte inclusie alleen tot stand komt, als je begint met een inclusief team. Daarom hebben wij mensen met en zonder beperkingen gevraagd ons te adviseren bij het zoeken naar oplossingen, door zitting te nemen in een klankbordgroep. In deze pilotfase is deze klankbordgroep nog beperkt in omvang, waaronder mensen met een visuele beperking of die slecht ter been zijn, maar bij gebleken succes wordt dit zeker uitgebreid. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en het enthousiasme neemt alleen maar toe, maar we realiseren ons dat we tegen dingen zullen aanlopen die beter moeten en kunnen. Een brede feedback, ook van u, helpt daar zeker bij en daar staan wij  absoluut voor open. Wij zijn ons ervan bewust dat er nog veel te doen valt op weg naar een volledig inclusief toegankelijke samenleving, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen digitalisering. Maar wij hebben de overtuiging dat wij met deze activiteiten een waardevolle bijdrage kunnen leveren en zullen ons hier de komende tijd ten volle voor inzetten!

Namens ePublic Solutions, Localyse en Jstack,

Humphrey Revius (h.revius@epblc.nl)

Nieuwsberichten