Hoe maken we onze binnenstad nog toegankelijker? Rondgang met (mensen met) beperkingen met gemeenteraadsleden

Na de discussie in de gemeenteraad over de problemen in de Molenstraat, door de plaatsing van nieuwe paaltjes op het trottoir, kondigde wethouder Adank aan dat ook de raadsleden de gelegenheid zouden krijgen om met eigen ogen te kijken hoe het er voor staat met de toegankelijkheid. Dat bezoek vond donderdag 14 september in de stromende regen plaats; meer dan 10 raadsleden waren op de uitnodiging van het Platform en Breda Gelijk ingegaan. Het was een nuttig bezoek en er werden meteen afspraken gemaakt over hoe de grootste knelpunten snel kunnen worden aangepakt. Mogelijk dat er al bij de komende behandeling van de begroting voor 2018 een begin mee kan worden gemaakt. Wij zullen een overzicht maken van de meest urgente wensen en knelpunten.

Hierbij een artikel in BN De Stem van 15 september met de kop: “Als je constant dingen moet vragen, ben je dat al snel beu”, citaat van een van de deelnemende mensen met een beperking.

Aftrap landelijke week Toegankelijkheid in Breda, op 31 augustus. Motto: Aan Tafel! Uitgaan voor iedereen, voor een meer toegankelije horeca. Samen met ervaringsdeskundigen, horecamensen en bestuurders bespreken we hoe het beter kan.

logo_wvdt

Samen met Ieder(in), ZET, Breda gelijk en het Revalidatiefonds organiseert het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, dit jaar de landelijke aftrap voor de week van de toegankelijkheid die in oktober plaatsvindt. Omdat Breda zich al langere tijd stevig inzet voor een meer toegankelijke horeca voor iedereen, zullen de ervaringen in Breda aan de orde komen en wordt gesproken over activiteiten die later tijdens  de Week van de toegankelijkheid kunnen worden georganiseerd.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Mastbosch, van 19 tot 22 uur. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geef je op via het aanmeldingsformulier in deze bijlage. Verdere info over de week van de toegankelijkheid via deze link.

Wethouder nodigt raadscommissie Ruimte uit om samen de binnenstad te bekijken op noodzakelijke verbeterpunten. Platform en BCG vragen om extra geld.

Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de paaltjes in de Molenstraat heeft wethouder Adank de raadscommissie uitgenodigd om samen met hem en ervaringsdeskundigen een rondje door de binnenstad te maken. Op uitnodiging van het Platform Breda voor Iedereen en het BCG heeft de wethouder dat zelf vorige maand gedaan en dat heeft zichtbaar indruk gemaakt. Maar om de knelpunten aan te pakken is wel geld nodig en dat zou bij de Voorjaarsnota geregeld moeten worden.

Artikel in BN De Stem van 22 mei:

De gemeente Breda moet extra budget vrij maken om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Wilbert Willems (platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk) en Harold Mossinkoff (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) pleiten daarvoor in een brief aan de gemeenteraad.

Willems en Mossinkoff constateren dat in de Voorjaarsnota 2017 geen nieuwe initiatieven worden genoemd om de openbare ruimte te verbeteren voor mensen met een handicap. Ze hopen dat de gemeenteraad, die de voorjaarsnota moet vaststellen, dat alsnog doet.

Ze dragen een aantal voorbeelden van mogelijk verbeteringen aan in de binnenstad: ‘We denken dan vooral aan terrasmeubilair en reclameborden en te veel hoogteverschil tussen entrees van winkels en horeca en de bestrating. En aan te smalle trottoirs met veel obstakels, slechte geleidstroken en onhandig geparkeerde fietsen en auto’s en wellicht een of meer aangepaste openbare toiletten’.

Verder pleiten ze er voor om extra budget op te nemen voor aanpassingen in de openbare ruimte buiten de binnenstad. Ze denken dat daar 1 miljoen euro voor nodig is, boven op de bestaande budgetten die er zijn voor investeringen en onderhoud.

De gemeente heeft in de voorjaarsnota wel geld uitgetrokken om – naast een groot aantal gebouwen – ook enkele gebieden in de buitenruimte te gaan beoordelen op de fysieke toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. ,,Maar zonder geld kunnen de verbeterpunten natuurlijk niet worden aangepakt”, aldus Willems en Mossinkhof.’Meer geld voor betere toegankelijkheid’

Toegankelijkheid openbare ruimte in binnenstad Breda wordt aangepakt. Op 20 april gaan een aantal medewerkers van de gemeente, samen met vrijwilligers van het BCG, op zoek naar verbeterpunten in de binnenstad. Op 8 mei gaan we ook met de wethouder Binnenstad, Boaz Adank, dit rondje maken.

Een binnenstad die toegankelijkheid is voor iedereen is nu ook voor de gemeente een hoge prioriteit. Met de verantwoordelijke wethouder en met de medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het stedelijk beheer gaan we daarom stevig aan de slag om de knelpunten te onderzoeken en aan verbeteringen te gaan werken.

De afspraak om met de verantwoordelijke ambtenaren aan de slag te gaan komt voort uit het startsymposium dat de gemeente samen met het platform en BCG in januari heeft georganiseerd om voorstellen te doen voor de uitvoering van het VN verdrag Gelijke rechten voor mensen met beperkingen. Ook bij ons werkbezoek aan Rotterdam hebben we daar veel ideeen voor opgedaan.

De afspraak met binnenstads-wethouder Adank komt voort uit onze ‘paaltjesactie’ in de Molenstraat en was een toezegging aan ons en aan de gemeenteraad om integraal naar de toegankelijkheid te kijken. Er wordt bij de voorjaarsnota ook geld voor uitgetrokken.

Natuurlijk nemen ook mensen met een lichamelijke en met een visuele en auditieve beperking deel aan deze ‘schouwen’ en zij zullen ook bij het vervolg worden betrokken.

Tag: Toegankelijk