Gemeente Breda maakt prioriteitenlijst toegankelijkheid openbare ruimte: verzoek Platform overgenomen door de gemeenteraad.

In de aanloop naar de behandeling van de begroting 2018 heeft het Platform Breda voor  Iedereen samen met Breda Gelijk gepleit voor een budget van 1 miljoen euro om aanpassingen in de buitenruimte te realiseren. Op veel plekken laat de toegankelijkheid ervan immers te wensen over. Zo ontbreken er openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, zijn er onvoldoende zichtgeleidestroken voor blinden en slechtzienden en is de bestrating niet goed op orde. In een door de gemeenteraad op 9 november aangenomen motie, op initiatief van Henk van der Velde, fractievoorzitter PvdA, wordt het college opgedragen deze knelpunten samen met (horeca)ondernemers aan te pakken en de raad daarover te informeren. Inmiddels hebben we al gesproken met de ambtelijke medewerkers die opdracht hebben gekregen om het college over de uitvoering van deze motie te adviseren.

Een amendement van GroenLinks om de gevraagde 1 miljoen meteen in de begroting op te nemen, werd verworpen. Wel werd er een interessante motie aangenomen om een pilot te doen met kentekenregistratie in de binnenstad om daarmee de paaltjes overbodig te maken. De gemeenteraad wil voor maart 2018 de resultaten van dit onderzoek weten.

Breda Gelijk en het Platform vragen 1 miljoen euro aan de gemeenteraad voor een meer toegankelijke binnenstad, met betere geleidestroken en openbare toiletten.

Na de rondgang in de stromende regen door de binnenstad met 12 gemeenteraadsleden was het hen ook wel duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren om deze beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ze vroegen ons om een lijst met de meest urgente knelpunten op te stellen. In een gezamenlijke brief aan de raad hebben we die in beeld gebracht zodat daar bij de behandeling van de begroting 2018 volgende week aandacht voor kan worden gevraagd. In ieder geval zijn er meer geleidestroken nodig en een of meer openbare toiletten. Met de Horeca in de binnenstad zijn gesprekken gaande of zij ook een bijdrage daaraan kunnen leveren. Voor de tekst van deze brief klik op deze link:prioriteiten bredase binnenstad 1

Hoe maken we onze binnenstad nog toegankelijker? Rondgang met (mensen met) beperkingen met gemeenteraadsleden

Na de discussie in de gemeenteraad over de problemen in de Molenstraat, door de plaatsing van nieuwe paaltjes op het trottoir, kondigde wethouder Adank aan dat ook de raadsleden de gelegenheid zouden krijgen om met eigen ogen te kijken hoe het er voor staat met de toegankelijkheid. Dat bezoek vond donderdag 14 september in de stromende regen plaats; meer dan 10 raadsleden waren op de uitnodiging van het Platform en Breda Gelijk ingegaan. Het was een nuttig bezoek en er werden meteen afspraken gemaakt over hoe de grootste knelpunten snel kunnen worden aangepakt. Mogelijk dat er al bij de komende behandeling van de begroting voor 2018 een begin mee kan worden gemaakt. Wij zullen een overzicht maken van de meest urgente wensen en knelpunten.

Hierbij een artikel in BN De Stem van 15 september met de kop: “Als je constant dingen moet vragen, ben je dat al snel beu”, citaat van een van de deelnemende mensen met een beperking.

Breda in finale voor beste binnenstad 2017-2019, maar er is nog wel werk aan de winkel

Breda staat in de finale voor de prijs van beste binnenstad, samen met Arnhem. Bij de presentatie van deze nominatie vandaag in Hotel Nassau benadrukt wethouder Adank ook dat naast gastvrijheid en goede informatie ook toegankelijkheid een belangrijk item is. Eind november wordt de winnaar bekend gemaakt maar in oktober  komt de jury eerst zelf nog een keer kijken en kan het publiek zijn stem uitbrengen.

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijkheid heeft van harte meegewerkt aan de nominatie en de samenstelling van het bidbook maar zoals de foto van deze fraaie plantenbak laat zien is er nog veel werk aan de winkel. Hoe moeten op dit trottoir ouderen, rolstoelers, kinderwagens passeren op de hoek van de Catharinastraat en de Grote Markt, de overkant is midden op het trottoir geblokkeerd door een fraaie lantaarnpaal! Dat moet weg als de jury komt.

Lees het nieuwsbericht in In Breda middels deze link Breda Nieuws.Breda Nieuws.nl

Poster beste binnenstad13-09-17 15 56 03Van wie is het trottoir13-09-17 15 55 21

Wethouder nodigt raadscommissie Ruimte uit om samen de binnenstad te bekijken op noodzakelijke verbeterpunten. Platform en BCG vragen om extra geld.

Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de paaltjes in de Molenstraat heeft wethouder Adank de raadscommissie uitgenodigd om samen met hem en ervaringsdeskundigen een rondje door de binnenstad te maken. Op uitnodiging van het Platform Breda voor Iedereen en het BCG heeft de wethouder dat zelf vorige maand gedaan en dat heeft zichtbaar indruk gemaakt. Maar om de knelpunten aan te pakken is wel geld nodig en dat zou bij de Voorjaarsnota geregeld moeten worden.

Artikel in BN De Stem van 22 mei:

De gemeente Breda moet extra budget vrij maken om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Wilbert Willems (platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk) en Harold Mossinkoff (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) pleiten daarvoor in een brief aan de gemeenteraad.

Willems en Mossinkoff constateren dat in de Voorjaarsnota 2017 geen nieuwe initiatieven worden genoemd om de openbare ruimte te verbeteren voor mensen met een handicap. Ze hopen dat de gemeenteraad, die de voorjaarsnota moet vaststellen, dat alsnog doet.

Ze dragen een aantal voorbeelden van mogelijk verbeteringen aan in de binnenstad: ‘We denken dan vooral aan terrasmeubilair en reclameborden en te veel hoogteverschil tussen entrees van winkels en horeca en de bestrating. En aan te smalle trottoirs met veel obstakels, slechte geleidstroken en onhandig geparkeerde fietsen en auto’s en wellicht een of meer aangepaste openbare toiletten’.

Verder pleiten ze er voor om extra budget op te nemen voor aanpassingen in de openbare ruimte buiten de binnenstad. Ze denken dat daar 1 miljoen euro voor nodig is, boven op de bestaande budgetten die er zijn voor investeringen en onderhoud.

De gemeente heeft in de voorjaarsnota wel geld uitgetrokken om – naast een groot aantal gebouwen – ook enkele gebieden in de buitenruimte te gaan beoordelen op de fysieke toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. ,,Maar zonder geld kunnen de verbeterpunten natuurlijk niet worden aangepakt”, aldus Willems en Mossinkhof.’Meer geld voor betere toegankelijkheid’

Tag: Centrum