Gemeente Breda maakt prioriteitenlijst toegankelijkheid openbare ruimte: verzoek Platform overgenomen door de gemeenteraad.

In de aanloop naar de behandeling van de begroting 2018 heeft het Platform Breda voor  Iedereen samen met Breda Gelijk gepleit voor een budget van 1 miljoen euro om aanpassingen in de buitenruimte te realiseren. Op veel plekken laat de toegankelijkheid ervan immers te wensen over. Zo ontbreken er openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, zijn er onvoldoende zichtgeleidestroken voor blinden en slechtzienden en is de bestrating niet goed op orde. In een door de gemeenteraad op 9 november aangenomen motie, op initiatief van Henk van der Velde, fractievoorzitter PvdA, wordt het college opgedragen deze knelpunten samen met (horeca)ondernemers aan te pakken en de raad daarover te informeren. Inmiddels hebben we al gesproken met de ambtelijke medewerkers die opdracht hebben gekregen om het college over de uitvoering van deze motie te adviseren.

Een amendement van GroenLinks om de gevraagde 1 miljoen meteen in de begroting op te nemen, werd verworpen. Wel werd er een interessante motie aangenomen om een pilot te doen met kentekenregistratie in de binnenstad om daarmee de paaltjes overbodig te maken. De gemeenteraad wil voor maart 2018 de resultaten van dit onderzoek weten.

Breda in finale voor beste binnenstad 2017-2019, maar er is nog wel werk aan de winkel

Breda staat in de finale voor de prijs van beste binnenstad, samen met Arnhem. Bij de presentatie van deze nominatie vandaag in Hotel Nassau benadrukt wethouder Adank ook dat naast gastvrijheid en goede informatie ook toegankelijkheid een belangrijk item is. Eind november wordt de winnaar bekend gemaakt maar in oktober  komt de jury eerst zelf nog een keer kijken en kan het publiek zijn stem uitbrengen.

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijkheid heeft van harte meegewerkt aan de nominatie en de samenstelling van het bidbook maar zoals de foto van deze fraaie plantenbak laat zien is er nog veel werk aan de winkel. Hoe moeten op dit trottoir ouderen, rolstoelers, kinderwagens passeren op de hoek van de Catharinastraat en de Grote Markt, de overkant is midden op het trottoir geblokkeerd door een fraaie lantaarnpaal! Dat moet weg als de jury komt.

Lees het nieuwsbericht in In Breda middels deze link Breda Nieuws.Breda Nieuws.nl

Poster beste binnenstad13-09-17 15 56 03Van wie is het trottoir13-09-17 15 55 21

Gemeentelijke website nu ook voor iedereen toegankelijk. Het waarmerk Drempelvrij geldt nu ook voor Breda.nl

Door wethouder Mirjam Haagh is vandaag 27 juli een brief aan de gemeenteraad gestuurd (zie link) waarin wordt gemeld dat Breda het waarmerk Drempelvrij heeft gekregen voor haar vernieuwde website Breda.nl. Daarmee geeft het College van Burgemeester en Wethouders ook uitvoering aan een vorig jaar breed door de gemeenteraad aangenomen motie waarin hierop werd aangedrongen. Daarmee voldoet deze website aan de europese standaard voor toegankelijke websites. Ook maakt het deel uit van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Breda Gelijk (vh Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) en het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Het waarmerk wordt uitgegeven voor een onafhankelijke instantie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zake. Meer info daarover op de website www.drempelvrij.nl.

 

Senioren zorgen voor groei van de Nederlandse vakantiemarkt. In 2006 ondernamen senioren 9,6 miljoen vakanties, dit aantal is in 2016 gegroeid naar 11,4 miljoen (+19%). De senioren hebben ook een gemiddeld hoger bestedingspatroon.

Uit Nieuwsbrief Pretwerk 2 juni 2017

Genieten op Paleis het Loo (foto Albron)

Bijna een derde van alle vakanties onder Nederlanders wordt ondernomen door senioren. Deze doelgroep gaat relatief vaak op vakantie en besteedt per vakantie bovengemiddeld. Ruim de helft van alle vakanties brengen senioren door in eigen land, waarbij met name overnachtingen in hotels populair zijn. 55-plussers gaan daarnaast relatief veel in het voor- en naseizoen op vakantie. Dit baseert NBTC-NIPO Research op het ContinuVakantieOnderzoek en aanvullend uitgevoerd onderzoek naar het vakantiegedrag van senioren.

Senioren vaker op vakantie en hoger bestedingspatroon
In 2016 ging 74% van de 5,4 miljoen Nederlandse senioren op vakantie. Gemiddeld ging de 55-plusser 3 keer per jaar op vakantie, wat hoger ligt dan gemiddeld (2,7 keer). In totaal ondernamen senioren 11,4 miljoen vakanties. Van alle vakanties van Nederlanders wordt daarmee bijna een derde ondernomen door senioren. Senioren geven bovengemiddeld uit aan vakanties. Per vakantie wordt zo’n 480 euro besteed (voor de gemiddelde Nederlander ligt dat op 440 euro).

Relatief vaak in eigen land en hotel
Senioren gaan relatief vaak op vakantie in eigen land (54% van alle vakanties). Voor de gehele Nederlandse bevolking ligt de verhouding binnenland / buitenland op 49% / 51%. De provincies Limburg, Gelderland en Drenthe zijn daarbij het meest populair. Bij buitenlandse vakanties is Duitsland de nummer één: 25% van alle buitenlandse seniorenvakanties wordt bij onze oosterburen doorgebracht. Spanje en Frankrijk volgen met 14% respectievelijk 13%. Tijdens vakanties overnachten senioren relatief veel in hotels (37%) en relatief wat minder op campings en in bungalows. Als senioren kamperen doen ze dat relatief vaak in een caravan of camper.

Mooie natuur belangrijk
Senioren zijn tijdens vakanties graag actief bezig. Wandelen en fietsen behoren tot de meest populaire activiteiten. Een mooie natuur wordt door senioren als belangrijkste aspect genoemd bij het kiezen van een vakantie. Het aspect scoort daarmee hoger dan bijvoorbeeld de accommodatie of het prijsniveau.

Meer verspreid over het jaar
Senioren zijn, doordat er veelal geen kinderen meer thuis wonen, minder gebonden aan schoolvakanties. Zeven op de tien senioren geeft ook aan het hoogseizoen te mijden bij het kiezen van een vakantie. Senioren gaan relatief vaak in het voor- en naseizoen op vakantie; meer nog dan in de zomermaanden. Hiermee dragen ze bij aan een betere spreiding van vakanties over het jaar.

Verdere groei seniorenvakanties verwacht
Voor de komende jaren wordt een verdere groei verwacht van het aantal senioren. De omvang van de groep groeit volgens ramingen van het CBS verder in aantal naar 6,6 miljoen (=37% van de bevolking). Met name voor het leefstijdssegment 75-plus wordt een sterke groei verwacht. NBTC-NIPO Research verwacht dat het aantal vakanties van senioren tot en met 2030 groeit met 26%. Door de relatief sterke groei van het aantal 75-plussers zal deze groep ook op de vakantiemarkt sterk aan belang winnen.

Meer informatie: www.nbtcniporesearch.nl

Wethouder nodigt raadscommissie Ruimte uit om samen de binnenstad te bekijken op noodzakelijke verbeterpunten. Platform en BCG vragen om extra geld.

Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de paaltjes in de Molenstraat heeft wethouder Adank de raadscommissie uitgenodigd om samen met hem en ervaringsdeskundigen een rondje door de binnenstad te maken. Op uitnodiging van het Platform Breda voor Iedereen en het BCG heeft de wethouder dat zelf vorige maand gedaan en dat heeft zichtbaar indruk gemaakt. Maar om de knelpunten aan te pakken is wel geld nodig en dat zou bij de Voorjaarsnota geregeld moeten worden.

Artikel in BN De Stem van 22 mei:

De gemeente Breda moet extra budget vrij maken om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Wilbert Willems (platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk) en Harold Mossinkoff (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) pleiten daarvoor in een brief aan de gemeenteraad.

Willems en Mossinkoff constateren dat in de Voorjaarsnota 2017 geen nieuwe initiatieven worden genoemd om de openbare ruimte te verbeteren voor mensen met een handicap. Ze hopen dat de gemeenteraad, die de voorjaarsnota moet vaststellen, dat alsnog doet.

Ze dragen een aantal voorbeelden van mogelijk verbeteringen aan in de binnenstad: ‘We denken dan vooral aan terrasmeubilair en reclameborden en te veel hoogteverschil tussen entrees van winkels en horeca en de bestrating. En aan te smalle trottoirs met veel obstakels, slechte geleidstroken en onhandig geparkeerde fietsen en auto’s en wellicht een of meer aangepaste openbare toiletten’.

Verder pleiten ze er voor om extra budget op te nemen voor aanpassingen in de openbare ruimte buiten de binnenstad. Ze denken dat daar 1 miljoen euro voor nodig is, boven op de bestaande budgetten die er zijn voor investeringen en onderhoud.

De gemeente heeft in de voorjaarsnota wel geld uitgetrokken om – naast een groot aantal gebouwen – ook enkele gebieden in de buitenruimte te gaan beoordelen op de fysieke toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. ,,Maar zonder geld kunnen de verbeterpunten natuurlijk niet worden aangepakt”, aldus Willems en Mossinkhof.’Meer geld voor betere toegankelijkheid’

Geen categorie