Aan de leden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Wethouders.

Met belangstelling hebben wij vanuit het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk de discussie en besluitvorming gevolgd over de Mobiliteitsvisie. Onze inbreng daarop is ook serieus verwerkt in de definitieve versie die afgelopen donderdag door de gemeenteraad definitief is vastgesteld. 

Daarmee is het meteen ook de eerste inclusieve beleidsnota van het College en de Raad getuige ook de omschrijving van een van de leidende principes: “De openbare ruimte is gastvrij…….door de openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen, een inclusieve stad.” Bovendien is het een belangrijk signaal naar andere beleidsnota’s waar op dit punt nog wel wat te wensen valt.

Omdat dit een start is voor de verdere uitwerking en uitvoering is het fijn dat toegankelijkheid expliciet wordt gemeld als een van de leidende principes. De gemeenteraad heeft met de motie van de heer Sips en anderen “Breda, toegankelijke stad” daar nog eens extra aandacht voor gevraagd en ook om ‘de verschillende expertgroepen en belanghebbenden uit de Bredase samenleving daarbij te betrekken”. Het heeft ons deugd gedaan dat deze motie zo’n brede steun van de raad heeft gekregen. Het zal u niet verbazen dat ons Platform en de vele daarbij betrokken partijen zich nu al melden voor die verdere uitwerking.

Tenslotte nog dit: het jaar 2021 vormt ook de aanloop naar een nieuwe bestuursperiode, met de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar. Dit jaar zullen de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten worden opgesteld. Wij vragen u nu al om daarbij ook de inclusiviteit van zowel programma als lijsten uitdrukkelijk te betrekken. Later dit jaar zullen we daarvoor met suggesties komen en zullen we weer activiteiten ondernemen die moeten waarborgen dat inclusiviteit, dus het betrekken van iedereen met en zonder beperkingen, ook in de komende bestuursperiode wordt gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,

namens het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk,

Wilbert Willems, voorzitter

NieuwsberichtenMobiliteitsvisie