Breda voor iedereen headerfoto

De presentatie van het nieuwe college van wethouders en de aanbieding van het onderhandelingsakkoord van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA in de Buas op 7 juni j.l. was weer een spannende happening. Ook het Platform Breda voor Iedereen was natuurlijk benieuwd wat we terug zouden zien van ons tienpuntenplan zoals neergelegd in het Manifest voor een inclusief Breda. Hieronder geven we een eerste indruk weer en we zullen zeker met het college en met de nieuwe raad op korte termijn verder willen praten over de uitwerking van alle beloften en toezeggingen. Maar ook over wat we nog gemist hebben.

Een eenvoudig leesbaar akkoord en een nieuwe wethouder?
Allereerst twee nieuwe dingen die opvallen: er is een bestuursakkoord in begrijpelijke taal opgesteld, tegelijk met het nogal lijvige “Dichtbij doen, Samen sterk vooruit” en dit is te lezen via de link Bestuursakkoord 2022-2026 (breda.nl). En er is een nieuwe portefeuille Diversiteit en Inclusie waarbij wel uitdrukkelijk de kanttekening wordt geplaatst dat “wij vinden dat dit een taak is van ons voltallige college.” Een terechte kanttekening maar dat blijkt nog niet voor alle portefeuilles voldoende te zijn ingevuld.

Molenstraat en Sint Annastraat voetgangersgebied
Over de verbetering van de openbare ruimte wordt veel gezegd en het krijgt een hoge prioriteit en ook meer geld. Maar opvallend is dat de opdracht ‘schoon, heel en veilig’ wel wordt aangevuld met het adjectief ‘klimaatadaptief’ maar niet met het door ons zo gewenste woord ‘toegankelijk’. Dat komt wel regelmatig terug in dat hoofdstuk: meer mobiliteit mag niet ten koste gaan van toegankelijkheid, er komen meer bankjes en er wordt gepleit voor de ‘goeie stoepkesroutes’ waarbij ook de samenwerking daarvoor met Breda-Gelijk en de ouderenbonden wordt genoemd.

Een apart en wat verscholen punt in het hoofdstuk over mobiliteit en bereikbaarheid is het actiepunt: “we maken de Molenstraat en Sint Annastraat autovrij en creëren een kiss-and-ride bij de Oude Vest. Ondernemers, bewoners en andere gebruikers behouden toegang tot hun eigen terrein.” Een lang gekoesterde wens van ons om de paaltjes daar weg te halen en de toegankelijkheid te verbeteren wordt daarmee ingevuld. Nu maar hopen dat de ondernemers het niet helemaal dicht gooien met terrassen en reclameborden.

Evenementen moeten toegankelijk zijn voor iedereen
Breda wil graag een evenementen stad blijven. Ook wordt City Marketing beter gefaciliteerd om bezoekers van dienst te zijn. In de paragraaf over sport, cultuur en evenementen wordt wat uitvoeriger stil gestaan bij de noodzaak om evenementen “voor iedereen toegankelijk te maken”. Organisaties die daarvoor extra stappen zetten worden ook financieel gesteund. Dat moet  betaald worden uit een potje van € 150.000 p.j. dat voor evenementen extra beschikbaar komt. Mogelijk kunnen we hiervoor een koppeling maken met het toegankelijkheidsfonds. 

Zijn we tevreden?
Als je dit bestuursakkoord legt naast de 10 punten uit ons manifest dan missen we toch nog wel wat ambities. Geen enkele verwijzing naar de nieuwe opgaven die voortkomen uit het VN-verdrag Gehandicapten dat al vijf jaar van kracht is; geen strategie naar meer toegankelijke winkels en horeca of openbare toiletten. Ook bij woningbouw wordt daar slechts summier naar verwezen al wil het College wel meewerken aan particuliere initiatieven voor woonvormen voor mensen met een beperking. Maar er zijn ook zeker positieve punten zoals de aanstelling van een duidelijk aanspreekpunt in het College voor Diversiteit en Inclusie. Dat is de GroenLinks wethouder Marike de Nobel die zich ook als gemeenteraadslid al stevig heeft ingezet voor de belangen van mensen met een beperking. Met haar zullen we de inclusie-agenda voor de komende jaren verder moeten invullen. Op meerdere terreinen worden er wel openingen geboden maar dat zijn nog geen garanties voor de realisatie. Ook is er nog weinig helderheid over de beschikbare middelen vanaf 2023 om alle wensen op dit terrein te verwezenlijken. Mogelijk kan de gemeenteraad bij de installatie van het nieuwe College op 16 juni a.s. hierover het nieuwe College nog eens kritisch bevragen. Breda is er immers voor Iedereen.

Namens het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk
Wilbert Willems, voorzitter

NieuwsEen toegankelijk bestuursakkoord 2022-2026?